Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONGEDIERTEBESTRIJDING MIDDEN BRABANT B.V. TE WASPIK

hierna te noemen: “Midden-Brabant”


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,offertes en overeenkomsten en uitvoering van plaagdierenbestrijdingswerkzaamheden, hoe dan ook genaamd geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
 2. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd en/of uitgevoerd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Wij behouden alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 2. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. De opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.

Artikel 4. Prijzen

 1. Voor het verrichten van plaagdierbestrijdingswerkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van uitvoering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 2. De prijs die is vastgesteld in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden aangepast.

Artikel 5. Uitvoering van de werkzaamheden

De plaagdierbestrijdingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en tijdstippen als overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Midden Brabant
met de uitvoering der werkzaamheden na aankomst ter stond kan aanvangen, met name de vrije toegang te verlenen tot alle te behandelen ruimten, e.d..
Indien de oorzaak van het niet tijdig uitvoeren binnen de risicosfeer van Midden Brabant ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Midden Brabant, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de werkzaamheden zijn of zouden worden verricht. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Midden Brabant vergoeden en zo mogelijk Midden Brabant in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten. Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 6. Reclame door de opdrachtgever

Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na de uitvoering schriftelijk te geschieden, bij aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan ieder recht van opdrachtgever ter zake zal vervallen.
Opdrachtgever dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. . Gebreken die ten tijde van de werkzaamheden niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht middels een aangetekend schrijven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Midden Brabant verplicht zich in te spannen om de plaagdierbestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat De aard van de werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Midden Brabant zich kan verplichten tot het beoogde resultaat. Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Midden Brabant voor schade ontstaan als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Midden Brabant. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is gekocht. Mededelingen door of namens Midden Brabant betreffende de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, de eigenschappen van de gebruikte middelen etc. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van garantie zijn gedaan.
Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, de aan de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds, alsmede bij het niet opvolgen van voorgeschreven
In acht te nemen maatregelen.
Midden Brabant is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Van de kant van Midden Brabant. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Artikel 8. Opzegging

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak is Midden Brabant gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag waarvoor opdracht is verleend, in verband met winstderving. Overeenkomsten met een looptijd van langer dan 12 maanden kunnen na 12 maanden worden opgezegd rekening houdende met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn uitgevoerd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de uitvoering van de werkzaamheden, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet betaalde bedrag. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buiten- gerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van €150,– alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze werkzaamheden niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.